Kvalitet & KOntroll

Vad innebär kvalitet för oss?

Hos Linde Metallteknik sätter vi kunden i fokus för vårt kvalitetsarbete.
För att åstadkomma detta så arbetar vi på ett systematiskt tillvägagångssätt, som innebär att vi planerar, genomför, kontrollerar och agerar inom alla våra områden för att uppfylla och helst överträffa kundens förväntningar.Vår affärsidé
Vår affärsidé är att erbjuda kvalitetsinriktade kunder högkvalificerade, svetsade och bearbetade produkter och komponenter i små eller medelstora serier samt erbjuda service och underhåll, för att genom god samverkan generera lönsamhet för såväl dem som oss.


Vår kvalitetspolicy

 • Alla våra åtaganden, allt vårt agerande, våra leveranser och tjänster skall kännetecknas av hög kvalitet, yrkesmässighet och inge förtroende.
 • Våra kunder skall uppfatta oss som en mycket bra samarbetspartner.
 • Kundernas krav och önskemål skall tillgodoses genom att våra åtaganden uppfyller kundens förväntningar och avtalade villkor.
 • Vår ambition är att ständigt förbättra verksamheten genom att ha tydliga och mätbara kvalitetsmål.
 • Vi skall utbilda, informera och stimulera våra medarbetare till engagemang, delaktighet och ansvar i kvalitetsarbetet.
 • Vi skall säkerställa att vår produktion erbjuder bästa möjliga skydd mot skador på människor, djur och egendom och uppfyller alla gällande och tillämpliga lagar, förordningar och normer.

svetskontroll

Hos Linde Metallteknik kan vi utföra kvalificerad oförstörande provning (OFP) av svetsförband.
Provningsmetoderna bygger på olika fysikaliska principer och har därför skilda fördelar och begränsningar. När man väljer teknik måste hänsyn tas till flera faktorer. Det är resultatet som man vill uppnå med provningen som avgör valet av metod.
Vi har gedigen, certifierad kunskap om de metoder vi erbjuder.

Vi utför även förstörande provning genom makroskopisk undersökning av svetsfogar, till exempel vid framtagning av nya svetsprocedurer eller där man ser behov av sådan undersökning. Svetsförband bedöms utifrån angivna acceptansgränser, där både formavvikelser och diskontinuiteter beaktas.

Linde Metallteknik - Svetskontroll - visuell kontroll

Visuell Kontroll (VT)

Provningsprincip: 
Visuell provning är kanske den viktigaste metoden inom OFP (Oförstörande Provning). Metoden används för avsökning efter defekter i såväl små som stora konstruktioner

Detekterar: 
Stora och mindre ytbrytande defekter, defekter och brister orsakade av degraderingsmekanismer, deformationer, defekter och brister i sammanfogningar, läckage, generella defekter och brister i produktion

Fördelar:
Kostnadseffektiv, omedelbart inspektionsresultat, portabel utrustning

Begränsningar:
Tillgänglighet till inspektionsområdet, normalt begränsade möjligheter för detektering av defekter och brister under ytan, kräver utbildning och erfarenhet för att ge pålitliga resultat, ytbeskaffenhet

Vår kompetens:
EN 473 level 2

Linde Metallteknik AB - Magnetpulverprovning

Magnetpulverprovning (MT)

Provningsprincip:
Provobjektet magnetiseras och därefter appliceras provningsmediumet, samtidigt som objektet inspekteras för att bedömma resultatet.

Användningsområde:
Alla material som kan låta sig magnetiseras.

Detekterar:
Defekter i eller strax under ytan (porer, sprickor, slagg m m).

Fördelar:
Hög känslighet för små defekter, omedelbart inspektionsresultat, portabel utrustning.

Begränsningar:
Materialtyp (enbart ferromagnetiska material), begränsat inspektionsdjup (huvudsakligen ytdefekter), kräver utbildning och erfarenhet för att ge pålitliga resultat, ytbeskaffenhet (max. färgtjocklek: 50µm), referenser - standarder nödvändiga för att bedöma resultatet.

Vår kompetens:
EN 473 level 2

Linde Metallteknik AB - Penetrantprovning.

Penetrantprovning (PT)

Provningsprincip: 
Penetrerande vätska påföres ytan, visuell utvärdering eventuellt med optiska hjälpmedel för att bedöma resultatet
Användningsområde: 
Alla material som icke är sugande eller porösa.

Detekterar: 
Sprickor som bryter ytan, andra feltyper som bryter ytan (porer mm), läckage.

Fördelar: 
Stor känslighet för små sprickor, omedelbart inspektionsresultat, portabel utrustning

Begränsningar: 
Låga och höga temperaturer, fel under ytan, kräver utbildning och erfarenhet för att ge pålitliga resultat, ytbehandling, ytans beskaffenhet, rengöringsprocess, referensstandarder nödvändiga för att bedömning av resultatet.

Vår kompetens:
Erfaren provningspersonal

Linde Metallteknik AB - Svetskontroll - Makroskopisk undersökning.

Makroskopisk undersökning

Provningsprincip:
Svetsfogen delas och den skurna ytan poleras glatt och etsas därefter med hjälp av en lämplig reagens. Sedan utförs okulär granskning med hjälp av mikroskop med 10-100 gångers förstoring.

Användningsområde:
Okulär granskning av svetsförband i de flesta material.

Detekterar:

 • Svetsstrukturens helhet
 • Den metallurgiska strukturen i grundmaterialet samt smältzonen
 • Antalet svetssträngar
 • Omfattningen av den värmepåverkade zonen i grundmaterialet närmast smältgränsen i en svets (HAZ - Heat Affected Zone)
 • Svetsfogens djup och inträngning
 • Fördelning av inlagringar såsom slagg och porositet


Vår kompetens:
Erfaren provningspersonal

våra cerfifikat och intyg

EN ISO 9001:2015
Vi arbetar systematiskt med kvalitets- och produktionsstyrning med ökat kundvärde i fokus. Certifierade av AAA Certification AB (A3 Cert).

EN ISO 3834-2:2005
Beskriver hur kvalitetssäkring vid svetsning kan åstadkommas. Avsikten med standarden är att en lämplig kravnivå ska kunna väljas med avseende på det svetsarbete som skall utföras. Styrningen omfattar konstruktionsarbete, materialval, tillverkning och kontroll.
Vi är certifierade av AAA Certification AB (A3 Cert) enligt högsta nivån vilket motsvarar omfattande kvalitetskrav.

EN 1090-1:2009 + A1:2011
Från 2014 är CE-märkning obligatoriskt för alla bärverksdelar i stål som levereras till en byggarbetsplats i Sverige. Alla sammansatta bärverksdelar måste då uppfylla alla krav för CE-märkning enligt EN 1090-1. Det innebär att tillverkares anläggningar och system för tillverkningskontroll (FPC) måste certifieras av ett anmält organ för att intyga samstämmighet med kraven i EN 1090-1.
 
Vi är certifierade av AAA Certification AB (A3 Cert).

EN 15085-2:2007
Certifikat för svetsning av järnvägsfordon och komponenter. Standarden ersätter den tidigare DIN 6700.
Krav vid svetsning för nyproduktion men även underhåll och reparation av vagnar i trafik. tets- och kontrollkrav vid svetsning. 
Vi är certifierade av AAA Certification AB (A3 Cert).

ISO 719
IWS behörighet (Inspection Welding Supervisor) med kvalitetspåverkade uppgifter och ansvar som ingår i tillsynen av svetsningsanknuten verksamhet. 

EN ISO 9712 certificate Visual Inspection (VT)
Certifierad behörighet enligt EN 473:2008 att utföra visuell kontroll av svetsfogar.
IMA - Metal producing and metal manufacturing industry
IPI - Pre- and testing of equipment,
plant and structure
IAE - Aerospace
IRM - Railway maintenance

EN ISO 9712 certificate Magnetic Particle Testing (MT)
Certifierad behörighet enligt EN 473:2008 att utföra magnetpulverkontroll enligt nivå 2, av svetsfogar.
Industrial sector: Metal manufacturing: Castings, forgings, welded- and wrought products.